Tại sao kênh của tôi sau khi link vào network thì doanh thu trong analytics lại bằng 0?

Bình luận

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để lại bình luận.